Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne i remontowe. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

aktualne wiadomości na Facebooku

Walka z wiatrakami

Rok 1992 był przełomowy w historii pałacu w Płoninie. Wtedy właśnie budowla spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach i do dzisiaj pozostaje w ruinie. Upadek rozpoczął się dużo wcześniej, kiedy nieremontowany zabytek stopniowo niszczał. Pożar przypieczętował tylko jego los.


Mało znane są działania po 1992 roku, kiedy wydawało się, że nic się w tej materii nie dzieje. Tymczasem po pożarze pałacu Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze wydawał polecenia właścicielce pałacu odciążania stropów, odgruzowania pomieszczeń i zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem oraz przedstawienie programu odbudowy pałacu. Z powodu niewykonywania tych prac przez właścicielkę Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze upominał o konieczności przeprowadzenia wskazanych prac zabezpieczających.

W 1993 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z powodu niewykonania prac zabezpieczających. Od w/w postanowienia właścicielka odwołała się do Generalnego Konserwatora Zabytków. W wyniku analizy akt sprawy odmówiono rozpatrzenia zaskarżonego postanowienia z uwagi na upływ terminu do jego wniesienia.

W latach późniejszych właścicielka pałacu zawiadamiała organ konserwatorski o rozkradaniu pałacu, jednakże pałac wciąż pozostawał niezabezpieczony, mimo zobowiązań nakładanych przez konserwatora dotyczących zabezpieczenia obiektu. W 1997 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze zgłosił do prokuratury fakt demontowania elementów pałacu w Płoninie. Postanowieniem z dnia 04.12.1997 r. policja w Bolkowie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie nielegalnego demontażu zabytkowych elementów stwierdzając, iż znajdują się one w posiadaniu właścicielki i są zabezpieczone na jej posesji.

W 1998 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze wystosował kolejne upomnienie obowiązku zabezpieczenia ruin pałacu przed dostępem osób postronnych. W ślad za upomnieniem wysłano również polecenie wykonania prac konserwatorskich. Prace nie zostały wykonane.

W latach 2002 – 2004 Wojewódzki Konserwator Zabytków – Kierownik legnickiej Delegatury WUOZ we Wrocławiu podejmował próby skontrolowania obiektu. Z powodu niemożności nawiązania kontaktu z właścicielką pałacu, do kontroli doszło w 2004 r. oraz wydano nakaz konserwatorski.

W 2007 r. właścicielka została zawiadomiona o wszczęciu postępowania w sprawie stanu zachowania zabytkowego pałacu w na podzamczu w Płoninie i jednocześnie poinformowana o przeprowadzeniu dowodu z oględzin. W październiku 2007 r. zostały przeprowadzone oględziny pałacu na podzamczu w Płoninie. W trakcie oględzin spisano protokół, który został podpisany przez właścicielkę zabytku. W ślad za oględzinami w 2008 r. zostały wydane zalecenia pokontrolne, zgodnie z którymi zobowiązano właścicielkę pałacu do wykonania niezbędnych prac budowlanych w celu zatrzymania procesu degradacji pałacu. Na przeprowadzenie prac wyznaczono termin do końca 2010 r. Prace przy pałacu nie zostały wykonane.

We wrześniu 2010 r., po podjęciu informacji odnośnie zdemontowanego portalu, który od lat uchodził za skradziony, Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił prokuraturę o popełnieniu wykroczenia w sprawie samowolnie zdemontowanego portalu i innych elementów architektonicznych i zmianie miejsca przechowywania w/w elementów pałacu. W tej sprawie policja odmówiła wszczęcia dochodzenia z powodu braku znamion czynu zabronionego. W odpowiedzi Wojewódzki Konserwator Zabytków zażalił się do właściwego sądu. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Pismem z dnia 30.04.2011 r. Komendant policji w Bolkowie stwierdził, iż nastąpiło przedawnienie orzekania w tej sprawie.
Pismem z dnia 04.02.2011 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ponadto, Wojewódzki Konserwator Zabytków, na wniosek właścicielki pałacu o wyrażenie zgody na przemieszczenie portalu, umorzył postępowanie decyzją z powodu braku stanu faktycznego i prawnego.

W styczniu 2011 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przywrócenia pałacu na podzamczu w Płoninie do poprzedniego stanu. Postępowanie zakończono decyzją nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu. Od w/w decyzji właścicielka zabytku odwołała się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadził korespondencję ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania administracyjne trwają, organa ścigania nie widzą problemu, tymczasem pałac w dalszym ciągu niszczeje…