Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne i remontowe. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

aktualne wiadomości na Facebooku

Portal wraz z kartuszem...

Znamy miejsce gdzie znalazł się portal pałacu w Płoninie, ale brakuje nad nim kartusza herbowego. Według słów właściciela zamku w Starych Tarnowicach został on skradziony przed przekazaniem pozostałych elementów do konserwacji. Tymczasem dnia 4 lutego 2011 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy skierował do Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa którego fragmenty poniżej:


(…)Na podstawie art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – czynu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) przez właścicielkę pałacu na podzamczu w Płoninie gm. Bolków – Panią Elżbietę Z. M., polegającego na niszczeniu i uszkodzeniu zabytku jakim jest pałac na podzamczu w Płoninie wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w dniu 06.06.1972 r. pod nr 2079.

Jednocześnie wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.(…)

(…) Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz analizie informacji zawartych na stronie internetowej www.niesytno.pl, w tut. urzędzie w dniu 27.08.2010 oraz 08.09.2010 odbyły się spotkania kierownika WUOZ z Panem Lechem M. – mężem właścicielki pałacu. Pan Lech M. poinformował o demontażu z pałacu w Płoninie kamiennych elementów architektonicznych i miejscu ich obecnego przechowywania w pałacu w Tarnowicach Starych k/ Tarnowskich Gór. Ponadto Pan M. przekazał do tut. urzędu kserokopie pism (Zlecenie, Umowa kupna sprzedaży, Porozumienie, Umowa o stałej ekspozycji) dotyczących demontażu, zlecenia konserwacji oraz sprzedaży i obecnego miejsca przechowywania zabytkowych elementów pochodzących z pałacu. w w/w dokumentach zawarte są informacje dotyczące: altany ogrodowej składającej się z konstrukcji drewnianej oraz sześciu kolumn z pisakowca, portalu z bramą wraz z kartuszem herbowym, nadproży piaskowcowych – dziewięć szt.(…)

(…)Pałac wpisany do rejestru w całości i stanowi zabytek wraz z architektonicznymi elementami wystroju. W momencie kupna zabytku, właścicielka nieruchomości posiadała wiedzę o konieczności zachowania wszystkich zachowanych elementów pałacu, w tym portali. W wyniku braku zabezpieczenia pałacu przed zniszczeniem przez osoby trzecie oraz przez czynniki atmosferyczne, zabytek uległ i nadal ulega dewastacji. Wobec istniejących zniszczeń pałacu, niedopuszczalnym jest samowolne podejmowanie dodatkowych działań polegających na pozbawianiu go pozostałych, zachowanych części jego wystroju. Demontaż elementów architektonicznych wystroju pałacu, stanowiących jego integralną część, powiązanych z nim kontekstem historycznym i artystycznym, jest niszczeniem i uszkodzeniem zabytku.
Niszczenie rzeczy to zachowanie polegające na unicestwieniu, zniweczeniu, zburzeniu, spustoszeniu lub zużyciu. W odniesieniu do zabytków, które są przedmiotami materialnymi, takie zachowanie narusza materię tego przedmiotu. Natomiast uszkodzenie rzeczy polega na jej psuciu, spowodowaniu defektu, naruszeniu lub uszczupleniu jej substancji.

Niezależnie od tego, w jakim stanie technicznym znajduje się zabytek, jest on cały czas zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków i jest chroniony przepisami prawa.(…)


W dokumentach i zawiadomieniu jest wyraźnie mowa o portalu z bramą wraz z kartuszem herbowym. Z dokumentów nie wynika, że kradzież kartusza była zgłaszana odpowiednim organom.